Čo vybaviť po pôrode? Povinnosti na úradoch a tlačivá po narodení dieťaťa

Narodenie dieťaťa so sebou prináša nielen radostné okamihy, ale aj množstvo administratívnych úkonov. Článok prináša kompletný prehľad toho, čo vybaviť po pôrode - aké povinnosti musíte zvládnuť sami a s čím si úrady poradia bez vás.

     

Obsah

   

Odchod z pôrodnice

Bábätko je na svete a opúšťate brány nemocnice? Okrem uzlíčka šťastia si so sebou budete odnášať minimálne tieto dve tlačivá:

 • prepúšťacia správa novorodenca pre pediatra - dokument obsahuje všetky potrebné údaje o bábätku a o priebehu pôrodu. Správu je potrebné odovzdať pediatrovi (viac o tom nižšie).
 • správa pre gynekológa - tento dokument obsahuje informácie o vašom zdravotnom stave a odovzdáte ho gynekológovi pri prvej popôrodnej kontrole.

  

 rodičia s dieťaťom v nemocnici

       

Hlásenie o narodení dieťaťa a rodný list novorodenca

Hlásenie o narodení dieťaťa je dokument potrebný pri vybavovaní rodného listu. Rodný list vydáva matričný úrad (matrika) v mieste narodenia dieťaťa

Dobrou správou je, že od 1.4.2022 prebieha všetko elektronicky. Podanie hlásenia o narodení dieťaťa zabezpečí nemocnica a pre rodný list už nemusíte chodiť osobne na matriku, ale môže prísť poštou. . 

Je však dôležité podotknúť, že rodný list je vystavený automaticky len za predpokladu, že ešte v nemocnici podpíšete dokument s názvomDohoda rodičov o mene a priezvisku dieťaťa“ (ďalej len Dohoda).

 

Ako to funguje

 • hlásenie o narodení dieťaťa - najneskôr nasledujúci deň po narodení dieťaťa je nemocnica povinná zaslať záznam o narodení dieťaťa do NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií). Toto elektronické hlásenie obsahuje údaje, ako je miesto, dátum a čas narodenia dieťaťa, údaje o pôrode, matke, otcovi (ak je známy) a údaje tzv. Dohody rodičov o mene a priezvisku dieťaťa. 
 • Dohoda rodičov o mene a priezvisku dieťaťa - ak sa rodičia dohodnú na mene dieťaťa, zdravotnícky pracovník ho zapíše do elektronického hlásenia. Zároveň musia obaja rodičia fyzicky podpísať Dohodu rodičov o mene a priezvisku dieťaťa, a to najneskôr v nasledujúci deň po narodení dieťaťa. Tlačivo následne pôrodnica doručí na príslušný matričný úrad. Ak sa otec nedokáže dostať do nemocnice včas, možno dohodu podpísať aj elektronicky s elektronickým občianskym preukazom s čipom alebo neskôr osobne na matrike.
 • matrika pridelí rodné číslo a vystaví rodný list - NCZI prijaté hlásenie z pôrodnice odošle elektronicky do Centrálneho informačného systému matrík. Príslušná matrika nahlásené údaje spracuje, pridelí dieťaťu rodné číslo a vystaví rodný list.

 

Rodný list môže prísť poštou, musíte však o to požiadať

Existujú 2 možnosti, ako získať od matriky rodný list dieťaťa. Buď o neho požiadate osobne na príslušnom matričnom úrade alebo vám príde poštou.

Doručenie rodného listu poštou je možné len v prípade, že obaja rodičia podpísali Dohodu rodičov o mene a priezvisku dieťaťa. 

Záujem o doručenie rodného listu poštou musí matka nahlásiť ešte v pôrodnici, ktorá túto skutočnosť oznámi matričnému úradu prostredníctvom elektronického hlásenia o narodení.

Matrika zasiela rodný list spôsobom „do vlastných rúk“,  obvykle do 4-5 dní od narodenia dieťaťa na adresu trvalého pobytu matky.

 

Osobné vyžiadanie rodného listu

O vydanie rodného listu je možné požiadať aj osobne na matrike, pričom sú potrebné tieto dokumenty: 

 • Hlásenie o narodení dieťaťa (zasiela zdravotnícke zariadenie matrike);
 • Dohoda rodičov o mene a priezvisku dieťaťa, podpísaná oboma rodičmi (matka podpisuje v pôrodnici, otec na matrike pri preberaní rodného listu);

 

Zhrnutie: 

 • hlásenie o narodení dieťaťa zasiela nemocnica elektronicky ;
 • rodný list bude vystavený automaticky, ak v pôrodnici (najneskôr druhý deň po pôrode) podpíšu obaja rodičia Dohodu rodičov o mene a priezvisku dieťaťa;
 • rodný list príde poštou (ak to nahlásite v pôrodnici) alebo ho možno vyzdvihnúť osobne na matrike;

  

Určenie otcovstva dieťaťa

Táto záležitosť sa týka len rodičov, ktorí nie sú zosobášení. Podľa zákona o rodine (36/2005 Z. z.) sa za otca dieťaťa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Čo je dobré vedieť:

 • otcovstvo je možné určiť pred alebo až po narodení dieťaťa. Pred narodením je to možné len v prípade, že dieťa už bolo počaté.
 • určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov môže byť uskutočnené kedykoľvek po narodení dieťaťa, dokonca aj v dospelosti. 
 • ak sa súhlasné vyhlásenie rodičov uskutoční až po narodení dieťaťa, bude mu najprv vystavený rodný list bez uvedenia údajov otca. Tie sa doplnia až dodatočne po súhlasnom vyhlásení rodičov, pričom dieťaťu bude vydaný nový rodný list.

 

Určenie otcovstva na matrike

Pre určenie otcovstva pred narodením dieťaťa je potrebné, aby sa obaja rodičia dostavili na matričný úrad. Pokiaľ je matka dieťaťa rozvedená alebo ovdovená, je potrebné aj predloženie rozsudku o rozvode manželstva, resp. úmrtného listu manžela.

Na matrike sa vyhotoví zápisnica o súhlasnom vyhlásení rodičov, ktorá bude obsahovať označenie otca dieťaťa a tiež dohodu rodičov o priezvisku dieťaťa.

Po pôrode podpis dokumentu na matrike realizuje len otec, pretože matka má možnosť podpísať Dohodu ešte v nemocnici.

 

Určenie otcovstva elektronicky

Okrem matriky je možné otcovstvo určiť aj elektronicky cez portál Ministerstva vnútra. Pre využitie služby je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom a ďalšie doklady (rozvedené, prípadne ovdovené matky predložia aj rozsudok o rozvode, prípadne sobášny list a úmrtný list manžela). 

 

Výber pediatra

Detského lekára (pediatra) by ste si mali vybrať ešte pred pôrodom, pretože v nemocnici budete musieť nahlásiť jeho kontaktné údaje (meno, adresu a telefónne číslo). 

Ak si ho vopred nedohodnete, dieťa má automaticky nárok na starostlivosť detského lekára v územnom obvode trvalého bydliska jeho matky. 

 • u pediatra sa musíte hlásiť do 3 dní od prepustenia z pôrodnice a odovzdáte mu prepúšťaciu správu novorodenca;
 • s pediatrom podpíšete Dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti, k čomu budete potrebovať uviesť rodné číslo a názov zdravotnej poisťovne dieťaťa;
 • s pediatrom si zároveň dohodnete termín prvého vyšetrenia bábätka, či už v ambulancii alebo vo vašej domácnosti (závisí od lekára). 

 

Dobré vedieť! Uzatvorenie dohody s pediatrom o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti novorodencovi je jednou z podmienok pre schválenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. Túto skutočnosť lekár pediater nahlasuje elektronicky do NCZI.

 

Zhrnutie: 

 • detského lekára si dohodnite ešte pred pôrodom a poznačte si jeho kontaktné údaje, pretože sa nahlasujú v pôrodnici;
 • u pediatra je potrebné hlásiť sa do 3 dní od prepustenia z pôrodnice. Podpíšete s ním Dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti, odovzdáte prepúšťaciu správu novorodenca a absolvujete prvú lekársku prehliadku, prípadne si dohodnete termín vyšetrenia;

 

 proceive produkty2

ocenenia

  

Nahlásenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt novonarodeného dieťaťa nie je potrebné nikam nahlasovať. Novorodencovi je automaticky pridelený rovnaký trvalý pobyt ako má matka

Iná situácia nastáva, ak sa dieťa narodí mimo územia Slovenska. V takom prípade ho na na trvalý pobyt musíte prihlásiť sami v ohlasovni pobytu na príslušnom miestnom alebo obecnom úrade a budete k tomu potrebovať rodný list dieťaťa. Prihlásenie je možné urobiť aj elektronicky. 

   

Zhrnutie: 

 • ak sa dieťa narodilo na Slovensku, trvalý pobyt získava automaticky podľa bydliska matky;
 • ak sa dieťa narodilo v cudzine, musíte ho k trvalému pobytu prihlásiť sami v ohlasovni mestského / obecného úradu alebo elektronicky;

    

Odvoz smetí a platby do spoločného fondu

Narodením dieťaťa sa mení počet členov v domácnosti, s čím súvisí úprava poplatku za odvoz komunálneho odpadu.

Nového člena domácnosti je zo zákona potrebné nahlásiť mestu / obci do 30 dní od narodenia dieťaťa (podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z.). Zároveň môžete napríklad zmeniť veľkosť zbernej nádoby či frekvenciu odvozov.

Pokiaľ bývate v bytovom dome, kontaktujte správcu kvôli úprave počtu osôb v domácnosti a platbám do spoločného fondu.

 

Zhrnutie: 

 • ak bývate v bytovom dome, nahláste zmenu počtu osôb v domácnosti správcovi kvôli úprave platieb do spoločného fondu;
 • na mestský / obecný úrad nahláste nového člena domácnosti kvôli poplatkom za odvoz smetí;

    

Prihlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne

Po narodení dieťaťa nemusíte v súvislosti so zdravotnou poisťovňou nič riešiť. Novorodenec narodený na Slovensku je totiž automaticky prihlásený do zdravotnej poisťovne matky

Informáciu o narodení obdrží príslušná poisťovňa z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na základe čoho dieťa zaeviduje ako svojho poistenca. 

Preukaz poistenca dieťaťa zasielajú poisťovne obvykle poštou na adresu trvalého alebo prechodného pobytu na území SR, prípadne na korešpondenčnú adresu, ak ju poisťovni vopred oznámite. 

Bábätko narodené v inom členskom štáte EÚ bude taktiež automaticky zdravotne poistené na Slovensku v zdravotnej poisťovni matky. Ak v čase narodenia dieťaťa nie ste na Slovensku zdravotne poistená, dieťa bude poistené v zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov.

Chcete pre svoje dieťa inú zdravotnú poisťovňu ako má matka? Aj táto možnosť je dostupná. Stačí vyplniť a podať prihlášku do novej zdravotnej poisťovne, či už elektronicky alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke. 

Zdravotné poisťovne na Slovensku:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,
 • Dôvera, a. s.,
 • Union, a. s..

 

Dôležité! Požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne novorodenca môžete kedykoľvek. Pamätajte však na to, že pri podaní prihlášky do 30. septembra sa bábätko stáva poistencom novej poisťovne až od 1. januára nasledujúceho roka. Dovtedy je zdravotne poistené v poisťovni matky. Ak to do 30.9 nestihnete, k zmene zdravotnej poisťovne dôjde od 1.1 o rok neskôr.

 

Zhrnutie: 

 • dieťa po narodení do zdravotnej poisťovne prihlasovať nemusíte - automaticky je prihlásené do zdravotnej poisťovne matky;
 • preukaz poistenca dieťaťa bude doručený poštou na adresu trvalého pobytu (pokiaľ ste sa s poisťovňou nedohodli vopred inak);

   

Príspevok pri narodení dieťaťa od štátu

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Vypláca ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na bankový účet alebo adresu, kde sa vyplácalo tehotenské.

V súčasnosti je príspevok pri narodení dieťaťa vyplácaný automaticky. To znamená, že o neho nemusíte akýmkoľvek spôsobom žiadať.

Výška príspevku pri narodení dieťaťa: 

 • 829,86 € pre dieťa z prvého až štvrtého pôrodu
 • 151,37 € pre dieťa z piateho a ďalšieho pôrodu
 • ak sa narodia súčasne dve alebo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 € na každé dieťa

 

Zhrnutie: 

 • príspevok pri narodení dieťaťa od štátu je vyplácaný automaticky a nemusíte o neho žiadať;
 • aktuálnu výšku príspevku nájdete na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky cez tento odkaz;

    

Príspevok pri narodení dieťaťa od mesta alebo obce

Niekedy je možné získať príspevok pri narodení dieťaťa aj od mesta, mestskej časti alebo obce. Jeho cieľom býva podporiť a motivovať rodiny, aby žili a vychovávali svoje deti v danom v meste.

Táto pomoc máva podobu jednorazového nenávratného finančného príspevku, ktorého výška sa môže pohybovať od desiatok až do stoviek eur. 

Dobré vedieť! Na rozdiel od príspevku od štátu je táto finančná výpomoc zo strany samospráv dobrovoľná a nie je na ňu právny nárok. To v praxi môže znamenať, že pokiaľ obec nemá v určitom období v rozpočte dostatok prostriedkov, príspevok nebude vyplácať. 

 

Kde a ako požiadať o príspevok pri narodení dieťaťa od obce / mesta

Finančnú výpomoc rodičom v súvislosti s narodením dieťaťa poskytujú len niektoré obce. Informácie o tom, či vaša obec príspevok poskytuje, aká je jeho výška, podmienky, za akých sa priznáva a postup, ako ho uplatniť, nájdete obvykle na webe príslušnej obce / mesta alebo priamo na mestskom či obecnom úrade

Tip! Pokiaľ plánujete o príspevok žiadať, podmienky jeho poskytnutia si radšej zistite ešte pred pôrodom. Môžu sa totiž týkať aj určitého obdobia pre narodením dieťaťa (viď nižšie). 

 • rôzne obce, rôzne podmienky - podmienky priznania príspevku môžu byť rôzne, ako je napríklad trvalý pobyt matky aj dieťaťa v danej obci / mestskej časti, trvalý pobyt matky na území mesta určitý počet dní pred pôrodom, vek rodičov viac ako 18 rokov a podobne.
 • od určitého veku - o príspevok je možné požiadať obvykle až od určitého veku dieťaťa, napríklad po dožití 28 dní či dokonca 60 dní.
 • do určitého času -  žiadosť o príspevok je potrebné podať pred uplynutím určitej lehoty, často do jedného roku od narodenia, potom nárok zaniká.

 

Uvítanie do života

Mnohé mestá a obce organizujú pre novonarodené deti s trvalým pobytom na ich území slávnosť s názvom “Uvítanie detí do života”

Na tomto podujatí prebieha zápis do Pamätnej knihy (kroniky) a obvykle sa odovzdávajú aj  menšie vecné dary (napr. dupačky, hrkálky, knižky), poukážky na nákup tovaru alebo poukážky na rôzne aktivity (napr. plávanie pre bábätká).

Účasť na ceremoniáli je bezplatná. Pokiaľ sa však chcete obradu zúčastniť, je potrebné vyplniť písomnú žiadosť, ktorú nájdete na oficiálnych stránkach mesta / obce. 

 

Zhrnutie: 

 • finančnú výpomoc pri narodení potomka poskytujú aj niektoré samosprávy - podmienky a spôsob, ako o príspevok požiadať, nájdete na ich oficiálnych webových stránkach alebo úradoch;
 • menšie vecné dary, poukážky na nákup tovaru či poukážky na aktivity možno získať na slávnosti Uvítanie do života;

    

Príspevok pri narodení dieťaťa od zamestnávateľa

Ak je mamička zamestnaná, niekedy poskytuje pomocnú ruku aj jej zamestnávateľ. Na rozdiel od príspevku od štátu môže mať táto podpora nového prírastku do rodiny rôznu formu - môže to byť napríklad jednorazový peňažný príspevok v rôznej výške, darčekový poukaz alebo čokoľvek iné. Pre viac informácií sa informujte u svojho zamestnávateľa a o narodení dieťaťa ho, samozrejme, nezabudnite informovať.

 

Použité zdroje:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/matrika-zivotna-udalost/Narodenie-dietata/Dohoda-o-mene-a-priezvisku/ 
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/matrika-zivotna-udalost/Narodenie-dietata/Dohoda-o-mene-a-priezvisku/
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_narodenie-sprievodca/
https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/narodenie-dietata 
https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/-/dohody-o-poskytovani-zdravotnej-starostlivosti-novorodencom
Obrázky: Shutterstock