Štatút spotrebiteľskej súťaže na Facebook profile Proceive Slovensko o 25x Výživový doplnok Proceive® Pregnancy Trimester 3


Usporiadateľ súťaže

Alfamedica s.r.o.  so sídlom Malé Vinice 3540/22, IČO:35960493, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.37999/B, e-mail info@alfamedica.sk, telefónne číslo +421 908 733802 (ďalej len „usporiadateľ“).

 

Výhra, termín konania súťaže a jej priebeh

 • Výhra: 25x Výživový doplnok Proceive® Pregnancy Trimester 3
 • Termín konania súťaže: 5.2.2024-19.2.2024 (vrátane)
 • Priebeh: Súťaž prebieha na oficiálnom Facebook profile https://www.facebook.com/proceive.slovensko a začína zverejnením zadania v súťažnom príspevku. Účastníci majú možnosť zaslať svoje odpovede alebo splniť úlohu podľa pokynov v súťažnom príspevku. Súťaž končí v termíne uvedenom v súťažnom príspevku na Facebooku.

   

Podmienky súťaže

 • miestom konania súťaže je Slovenská republika a výhra bude doručená len na jej území. 
 • účastníkom súťaže sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti uvedené v tomto dokumente a súťažnom Facebook príspevku.
 • zo súťaže sú vylúčení zamestnanci, štatutári a majitelia organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže, ako aj osoby týmto osobám blízke. 
 • osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. 
 • usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. 

 

Spôsob výberu výhercov, oznámenie výhercu a odovzdanie výhry

 • Usporiadateľ súťaže vyžrebuje z účastníkov súťaže 5 výhercov, z ktorých každý získa 1 výhru. Výber výhercov sa uskutoční žrebovaním, ktoré prebehne bez prítomnosti verejnosti.
 • Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom komentára k súťažnému postu, v ktorom bude označený používateľským menom, s ktorým sa do súťaže zapojil. 
 • Za účelom zaslania výhry bude výherca požiadaný usporiadateľom o poskytnutie kontaktných údajov, a to mena, priezviska, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy.
 • Ak sa s výhercom nebude možné spojiť do 5 dní od uskutočnenia žrebovania, zaniká jeho nárok na výhru a bude ustanovený náhradný výherca.
 • Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

 

Spracovanie osobných údajov

 • Poskytnutie osobných údajov výhercom je podmienkou pre odovzdanie výhry výhercovi. Osobné údaje účastníkov súťaže budú spracovávané výlučne na účely súvisiace so samotnou súťažou, vrátane vyhodnocovania výsledkov a kontaktovania výhercov.
 • Osobné údaje budú spracovávané počas trvania súťaže a následne po dobu nevyhnutnú k splneniu jej účelu, avšak maximálne do uplynutia lehoty uvedenej v súlade s platnými právnymi predpismi, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.
 • Účastníci majú právo kedykoľvek žiadať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, obmedzenie spracovania alebo namietať proti spracovaniu. Viac o ochrane osobných údajov nájdete v samostatnom dokumente: https://www.proceive.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/.

 

Osobitné ustanovenia

 • Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook/Meta, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti Alfamedica s.r.o., ako usporiadateľovi súťaže na sociálnej sieti Facebook. 
 • Výhry v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. 
 • Zapojením sa do súťaže súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s týmito pravidlami.

 

V Bratislave, 25.1.2024. 

Alfamedica s.r.o.